GARAGUM OTEL

Garagum Hotel, Türkimenistan'ın başkenti Akşabat kentinde Niyazov Caddesi ile Khoja Ahmet Yasavi Sokakğı'nın kesişim alanında inşaa edilmesi planlanan 20.000 metrekarelik bir otel projesidir. 

Türkmenistan Devleti'nin proje sahibi ve Renaissance Türkmenistan'ın ana yüklenici olarak yürüttüğü projenin tek etaplı bir proje süreci ile 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Koniküre ekibi olarak söz konusu projeye GRP ve GRC paneller ile kabuk sisteminin oluşturulması konusunda çalışılmaktadır.

2022, Tek Etap

Akşabat, Türkmenistan

PROJE TÜRÜ

OTEL

PROJE DURUMU

Teklif Aşamasında

ALAN

20.000 m2

PROJE SAHİBİ

Türkmenistan Devleti

ANA YÜKLENİCİ

Renaissance Turkmenistan

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

M. Tolga Atay

Ceyhun Işık

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.