11.02.18

Bir Zaha Hadid Projesinde çalıştıysanız...

Bir Zaha Hadid projesinde çalışıp işi tamamladıysanız, en azından kendim için söyleyebilirim ki, yandınız. Sonuç muhteşem bile olsa tadına varamazsınız.

devamı >
08.04.19

Kültür Üniversitesi CO-FEST Etkinliği

Kültür Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri tarafından 6-7 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen CO-FEST Etkinliğine davet edildim.

devamı >
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.